תקנון קמפוס שיאים תשע"ז
תקנון קמפוס שיאים תשע"ז


                                                             

תקנון קמפוס שיאים - המרכז להסמכות בספורט ובתנועה המועדון לספורט באוניברסיטת תל-אביב

מבוא

התקנון מפרט את הנהלים הנהוגים בקמפוס בתחום הלימודי, החברתי והמנהלי. ההנחיות המפורטות בתקנון זה תקפות לשנת הלימודים תשע"ו.

במהלך שנת הלימודים ייתכנו שינויים הנובעים מהנחיות ומהחלטות משרד התרבות והספורט, משרד האוצר ורשויות שלטון אחרות.

שינויים אלו יפורסמו בתקנון באתר קמפוס שיאים.

1.          מעמד התלמיד

1.1.      תלמיד מן המניין הוא תלמיד שעבר את שלבי הקבלה, שילם את שכר הלימוד ומסר אישור רפואי המעיד על כשירותו הגופנית, ואישורים הנדרשים על פי החוק לפי הצורך ובהתאם לקורס הנלמד. בקורסים בהם קיימת ועדת קבלה, תנאי לקבלה ללימודים הינו המלצה חיובית של ועדת הקבלה על קבלת התלמיד.

1.2.      תלמיד שהתקבל ללימודים בקמפוס שיאים יקבל ממנהל תלמידים אישור על קבלתו ללימודים ושבב או תעודה, שיאפשרו לו ניידות בשטח מרכז הספורט בו ממוקמות כיתות הלימוד.

1.3.      מובהר, כי לימודים נוספים (ימי עיון, השתלמויות וכד'), שאינם כלולים בחובות התלמיד באותו מקצוע, אינם כלולים בשכר הלימוד לקורס והשתתפות בהם מחוייבת בתשלום נוסף בהתאם להוראות הקמפוס.

1.4.      על התלמיד לעדכן את מזכירות תלמידים בכתב על כל שינוי בפרטיו האישיים בהשוואה לפרטים אשר מסר בטופס ההרשמה.

1.5.      בקורסי הסמכה מטעם מנהל הספורט תנאי לקבלת תעודת מדריך/מאמן הינו תעודת מגיש עזרה ראשונה בתוקף בהיקף של 28 שעות לימוד. מסגרת זו איננה חלק מתכנית הלימודים בקורס. באחריות התלמיד להשתבץ ולהירשם לפי הקורסים המוצעים.

1.6.      תלמיד המבקש להפסיק לימודיו יודיע על כך בכתב למשרד מנהל התלמידים. במקרה של הפסקת לימודים יהיה התלמיד זכאי לקבל אישור מקמפוס שיאים על הקורסים שלמד נבחן וקיבל בהם ציון. היה והתלמיד יבקש לחדש לימודיו, יחול עליו פרק 12 לתקנון - הקפאה וחידוש לימודים

1.7.      תלמידה בהריון - תלמידה בהריון תודיע על כך מיד למנהל תלמידים. על התלמידה להמציא אישור רפואי, המאשר היותה בהריון ומאשר לה להמשיך במסגרת הלימודים. אם בשל הריונה נמנעה התלמידה מלהשתתף בשיעורים המעשיים בהיקף של יותר מ-20%, יהיה עליה להשלים השעות שהחסירה.

חשוב! חל איסור על תלמידה בהריון להשתתף בשיעורים מעשיים, חוץ מקורסים בהם הפעילות הגופנית מינימאלית ובידיה אישור מרופא הנשים המטפל בה הקובע עד איזה שלב בהריון מותר לה להשתתף בשיעורים המעשיים.

2.          הרשמה ללימודים

2.1.      תלמיד המבקש ללמוד בקמפוס שיאים יגיש בקשה בכתב או טלפונית, הרשמתו מותנית בתשלום דמי הרשמה ושכר לימוד. מובהר, כי פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים.

2.2.      דמי הרשמה ששולמו על ידי התלמיד לא יוחזרו לו בכל מקרה (אלא במקרה של ביטול הלימודים על ידי קמפוס שיאים).

2.3.      בקורסים שבהם מתקיימת ועדת קבלה, ההרשמה ללימודים מותנת באישור הועדה.

2.4.      בעת הרשמתו ימסור התלמיד פרטי כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר ממנו יגבו מלוא התשלומים המתחייבים בגין לימודיו. בגין צ'ק שחזר תגבה מהתלמיד עמלת טיפול בסך 20 ש"ח לכל צ'ק.

3.          ביטול הרשמה או הפסקת לימודים

3.1.      הפסקת לימודים על ידי קמפוס שיאים

קמפוס שיאים רשאי להפסיק לימודיו של תלמיד במקרים הבאים:

3.1.1.      הפסקת לימודים של תלמיד בגלל אי עמידה בתנאי הקבלה המיוחדים שאושרו לו לזמן מוגבל או בשל אי המצאת אישורים נדרשים.

3.1.2.      הפסקת לימודים של תלמיד בכל שלב משלבי לימודיו בגלל אי עמידתו בנהלי תקנון הקמפוס.

3.1.3.      לימודים שהופסקו ביוזמת קמפוס שיאים, יחויב התלמיד בשכר לימוד יחסי למספר חודשי לימודיו בפועל.על אף האמור לעיל, תלמיד שלימודיו הופסקו בגין עבירות משמעת, יחויב במלוא שכר הלימוד, ללא קשר למועד הפסקת לימודיו.

3.2.      הפסקת לימודים על ידי תלמיד ודמי ביטול

3.2.1.      על תלמיד שמסיבה כלשהי מעוניין להפסיק או להקפיא את לימודיו, להודיע על כך במכתב, בפקס או בדוא"ל למנהל התלמידים ועליו לוודא קבלת אישור על הודעתו בתוך 3 ימים ממשלוח ההודעה.

3.2.2.      המועד הקובע לעניין חישוב החזר כספי ששולם בגין שכר הלימוד יהיה תאריך קבלת הודעתו של התלמיד בכתב על ביטול ההרשמה או הפסקת לימודים.

3.2.3.      תלמיד המודיע על הפסקת לימודים חדל להיות תלמיד קמפוס שיאים החל ממועד מסירת ההודעה בדבר הפסקת הלימודים.

3.2.4.      דמי ביטול - תלמיד שיבטל את לימודיו יחויב בדמי ביטול לפי הפירוט להלן. מובהר, כי דמי הרישום ששולמו על ידי התלמיד לא יוחזרו בכל מקרה של ביטול השתתפות בקורס לרבות בשל אי עמידה בדרישות ועדת קבלה לקורס.

(א)     תלמיד שביטל את הרשמתו בתוך 14 ימים ממועד ההרשמה והביטול נעשה 14 ימי עבודה לפני תחילת הלימודים בקורס יחויב בדמי ביטול בסך 5% משכר הלימוד או 100 ש"ח, לפי הנמוך.

(ב)     תלמיד שביטל את הרשמתו החל מ-14 ימי עבודה לפני תחילת הלימודים בקורס ועד מועד תחילת הלימודים בקורס יחויב בדמי ביטול בסך 50% משכר הלימוד בקורס.

(ג)      ביטל תלמיד את הרשמתו לאחר מועד תחילת הלימודים בקורס יחויב בדמי ביטול, כדלקמן: עד השלמת 25% משעות הלימודים בקורס - דמי ביטול בסך 75% משכר הלימוד בקורס. בכל ביטול שלאחר מועד זה יחויב התלמיד במלוא עלות הקורס.

מועד ההודעה על ביטול הרישום

גובה החיוב בגין הביטול

14 ימים ממועד ההרשמה ועד 14 ימים לפני תחילת הקורס

5% משכר הלימוד או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבניהם

14 ימים לפני תחילת הקורס ועד תחילת הקורס

50% משכר הלימוד בקורס

מיום תחילת הקורס ועד השלמת 25% משעות הלימוד בקורס

75% משכר הלימוד בקורס

לאחר השלמת 25% משעות הלימוד בקורס

100% משכר הלימוד בקורס

3.2.5.      דמי הרשמה ששולמו על ידי התלמיד לא יוחזרו לו בכל מקרה.

3.2.6.      החזר כספי בקיזוז דמי ההרשמה ודמי הביטול יבוצע בתוך 7 ימים מתאריך קבלת ההודעה על ביטול הלימודים.

3.2.7.      בקורסים דו שנתיים/תלת שנתיים ששכר הלימוד בהם שולם מראש, חישוב מניין שעות הלימוד אותם השלים התלמיד עד לבקשתו להפסיק לימודיו יעשה ביחס לכלל שעות הלימוד המצטברות של הקורס.

4.          נוכחות בשיעורים

4.1.      חובת נוכחות חלה על כל התלמידים בכל השעורים המעשיים והעיוניים.

4.2.      תלמיד אשר נעדר מעל ל-20% מסך שעות הלימוד בקורס, לא יורשה לגשת לבחינת גמר באותו מקצוע. התלמיד יחויב בקורס חוזר בתשלום מלא.

5.          חובות לימודים

5.1.      על התלמיד להשלים לימודיו בתוך 6 שנים מיום תחילתם. לא עמד בתנאי זה - יידרש ללמוד את כל הקורס מחדש ותחול עליו חובת תשלום בגין לימודיו במלואם.

5.2.      על התלמיד להשלים את כל העבודות, התרגילים והמבחנים עד למועד שנקבע על ידי קמפוס שיאים או עד למבחן הגמר בנושא. במקרה של אי השלמת מקצוע כלשהו, יירשם לתלמיד חוב לימודי והוא לא יוכל לגשת למבחן גמר.

5.2.1.      השלמת חוב לימודי - תלמיד אשר חייב בחינה יידרש להשלימה מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר משני  סמסטרים לאחר סיום הלימודים בקורס. מעבר לשני סמסטרים יחויב התלמיד בלימוד המקצוע מחדש ותשלום מלא על המקצוע.

5.2.2.      הלימודים והמבחנים בקמפוס מתקיימים בשפה העברית בלבד.

6.          בחינות וציונים

6.1.      רשאי להיבחן בבחינה תלמיד אשר הקורס רשום בתוכנית הלימודים שלו, מילא את כל החובות האקדמיות של הקורס, שילם שכר לימוד והציג תעודה מזהה בהגיעו לבחינה.

6.2.      בחינות ייערכו בשני מועדים - מועד א' ומועד ב'. מרצה הקורס יקפיד על אופי זהה של הבחינה בשני המועדים בפרמטרים הבאים: משך הבחינה, חומר עזר אסור ומותר, הרכב השאלות, משקלן, דרגת הקושי.

6.3.      ציון עובר בבחינה עיונית הוא 60 ומעלה, ובבחינה מעשית 70 ומעלה אלא אם נקבע אחרת בתוכנית הקורס.

6.4.      תלמיד רשאי להשתתף במועד אחד או בשני המועדים, על פי שיקוליו. ההשתתפות במועד ב' כפופה להרשמה מראש על ידי התלמיד במנהל התלמידים. בכל מקרה, הציון של המועד האחרון בו נבחן ישמש לחישוב ציון הקורס, גם אם ציון זה הוא הנמוך מבין השניים. הרשות להיבחן פעמיים הינה זכות ולא חובה, ולכן תלמיד שנבצר ממנו להיבחן במועד א' או במועד ב', אינו זכאי למועד בחינה מיוחד.

6.5.      מבחן במועד מיוחד - תלמיד רשאי להגיש בקשה מיוחדת לגשת לבחינה במועד מיוחד (מועד ג') שיערך במועד שיתואם לכלל התלמידים על ידי קמפוס שיאים אם נעדר מבחינה באחד משני המועדים (א' או ב') מאחת הסיבות המפורטות להלן:

6.5.1.      תלמיד שבלוח הבחינות שלו קבועות שתי בחינות באותו תאריך, והשתתף באחת מהן, יוכל להגיש בקשה למועד ג' בבחינה בה לא נבחן.

6.5.2.      תלמיד שהיה בשירות מילואים במועד הבחינה.

6.5.3.      תלמיד שהיה חולה או מאושפז במועד הבחינה.

6.5.4.      תלמיד שהיה באבל (שבעה ימים בגין בן משפחה מקרבה ראשונה) במועד הבחינה.

6.5.5.      בשל חגים ומועדים דתיים מוכרים.

6.5.6.      בשל חתונה (סה"כ 5 ימים, 2 לפני יום האירוע, יום האירוע, 2 לאחר יום האירוע).

6.5.7.      בשל ברית מילה/זבד הבת קירבה ראשונה (ביום האירוע בלבד).

6.6.          היעדרות מוצדקת ממבחן (במועד א' או במועד ב') לא תחייב את התלמיד בתשלום עבור המבחן במועד המיוחד.

6.7.          בקשה להבחן במועד מיוחד יש להגיש בכתב על פי הוראות מנהל התלמידים והיא תיבחן על ידי קמפוס שיאים אשר יודיע לתלמיד על החלטתו. תלמיד שאושר לו מועד מיוחד ולא השתתף בו ולא הודיע על ביטולו על פי הנחיות מנהל התלמידים ישלם דמי טיפול בסך 250 ש"ח (הסכום יעודכן מעת לעת).

6.8.          מבחנים במועד מיוחד יתקיימו במקצועות עיוניים בלבד. מבחנים מעשיים יתקיימו לאורך כל השנה, בסיום כל מסלול לימודים, ניתן להשתבץ למועדים אלה בכפוף לאישור מנהל התלמידים.

6.9.          תלמיד אשר נכשל פעמיים בבחינה יהיה חייב ללמוד המקצוע פעם נוספת ולהבחן בבחינה. הבחינות והלימודים כרוכים בתשלום להוציא מקרים מיוחדים הטעונים אישור מנהל קמפוס שיאים.

6.10.   ניהול הבחינה

6.10.1.       על התלמיד להגיע לחדר הבחינה 15 דקות לפחות לפני תחילתה. תלמיד המאחר לבחינה למעלה מ-15 דקות, לא יורשה להיבחן בה.

6.10.2.       במהלך הבחינה יידרש התלמיד לזהות עצמו באמצעות תעודת זהות או רישיון נהיגה.

6.10.3.       תלמיד יישב באולם הבחינה בהתאם להוראות המשגיחים. המשגיח רשאי, על פי שיקול דעתו, להעביר תלמיד ממקומו למקום אחר בכל עת.

6.10.4.       אין להשתמש בבחינה במחברות ובספרים, אלא אם כן קבע המרצה אחרת באופן מפורש ועל גבי טופס הבחינה.

6.10.5.       נאסר על הנבחן לשאת על גופו, בעת הבחינה, טלפון נייד. על הנבחן לכבות לחלוטין את הטלפון הנייד שברשותו ולהניחו עם חפציו האחרים על פי הוראות המשגיחים.

6.10.6.       תלמיד לא יורשה לעזוב את אולם הבחינה, אלא כעבור 30 דקות לפחות מרגע תחילתה. אסור לנבחן לעזוב את חדר הבחינה ללא אישור המשגיחים.

6.10.7.       אסור לנבחנים לשוחח ביניהם או להעביר חומר כלשהו או חפץ כלשהו זה לזה.

6.10.8.       במקרה של הפרת ההוראות והנהלים, יגיש המשגיח תלונה לוועדת המשמעת.

6.10.9.       משך הזמן המוקצב לבחינה יצוין על גבי שאלון הבחינה.

6.11.       ציוני הבחינות יפורסמו באתר הלמידה בתוך 3 שבועות ממועד הבחינה. האחריות לבדיקת הציונים באתר הלמידה של קמפוס שיאים היא על התלמיד (www.siim.org.il). לא יימסרו ציונים בטלפון. לא ימסרו ציונים של תלמידים אחרים.

6.12.       בגיליון הציונים יירשם רק הציון האחרון שהתלמיד קיבל. ציון זה הינו הציון הסופי של התלמיד בקורס.

6.13.       תלמיד אשר נבחן במקצוע כלשהו ולא קיבל ציון בתוך חודש ימים מיום הבחינה, מסיבות שאינן תלויות בו, יקבל ציון 70 באותו מקצוע. לתלמיד תישמר הזכות לגשת למבחן נוסף באותו מקצוע.

6.14.       עיון בבחינות וערעור על ציוני בחינות

6.14.1.       תלמיד רשאי לעיין בטופס הבחינה. העיון יערך במועד חשיפת הבחינה אשר יקבע מראש על ידי מנהל התלמידים.

6.14.2.       תלמיד המבקש לערער על ציון בבחינה יכול לעשות זאת באמצעות טופס מיוחד אותו יקבל במשרד במהלך חשיפת טופס הבחינה. חל איסור מוחלט לצלם את טופס הבחינה במועד החשיפה. את הערעור יש להגיש לא יאוחר משבועיים מיום פרסום תוצאות הבחינה עליה מערער התלמיד.

6.14.3.       תוצאות הערעור הן סופיות ותימסרנה לתלמיד על ידי מנהל התלמידים בתוך חודש מיום הגשת הערעור ובכתב ולכל המאוחר 3 ימים לפני מועד הבחינה הקרוב.

6.14.4.       מרצה רשאי לבדוק את הבחינה כולה בעקבות הגשת ערעור ואף להוריד את הציון.

7.          הכרה בלימודים קודמים

7.1.          קמפוס שיאים שומר לעצמו את הזכות להכיר בלימודים קודמים של תלמידים אשר למדו במוסד אקדמאי מוכר או במכללה למורים לחינוך גופני או במסגרת בית הספר למאמנים ומדריכים. ההחלטה האם להכיר בלימודים קודמים נתונה לקמפוס שיאים בלבד לפי שיקול דעתו.

7.2.          בכל מקרה, תנאי למתן פטור הינו כי התקופה אשר חלפה ממועד סיום הלימודים במקצועות שעבורם מבוקש הפטור אינה עולה על 6 שנים.

7.3.          בקשה לפטור בגין לימודים קודמים יש להגיש למנהל התלמידים בצירוף גיליון ציונים וסילבוס (פירוט תוכן הקורס) חתומים על ידי מוסד הלימודים האחר. בנוסף יפרט התלמיד את שם המרצה ותוכנית הלימודים.

7.4.          כל פטור בגין מקצוע לימוד יזכה את התלמיד בהחזר כספי. ההחזר הכספי יחושב לפי 10 ש"ח לכל שעת לימוד במקצוע בגינו ניתן הפטור.

7.5.          ציונים של מוסדות אחרים, ששימשו בסיס למתן זיכוי אקדמי, לא ישוקללו בציון הגמר. הקורסים יירשמו ברמת 'פטור' בלבד.

7.6.          תלמיד בקורס 'מדריכי כושר גופני ובריאות' או בקורס 'מחול אירובי' אשר פטור מלימודי מדעים בשל הכרה בלמודים קודמים חייב ליטול חלק בלימודי תורת הענף המתקיימים במסגרת יום הלמודים של המדעים.

7.7.          תלמיד אשר מבקש לעבור מסלול לימודים באותו קורס ובאותה שנה אקדמאית יוכל לעשות כן במידה וטרם השלים 50% משעות הלימודים בקורס. אפשרות מעבר מסלול הינה חד פעמית לכל תלמיד ומחייבת פניה מנומקת בכתב להנהלת קמפוס שיאים וקבלת אישור.

8.          הסמכה וגמולי השתלמות

8.1.          תלמיד אשר סיים בהצלחה את לימודיו בקמפוס שיאים וקיים את כל התחייבויותיו האקדמיות והכספיות יהיה זכאי לקבל תעודת הסמכה.

8.2.          בקורסים של מנהל הספורט, תנאי לקבלת תעודת הסמכה הוא הצגת תעודה/אישור תקפים, המעידים כי התלמיד סיים קורס עזרה ראשונה בהיקף 28 שעות לפחות.

8.3.          הסמכה להדרכה ולאימון בקורסים רלוונטיים היא בהתאם לחוק הספורט, תשמ"ח-1988, תקנות הספורט התשנ"ז-1997 וחוק מכוני כושר התשנ"ד-1994.

8.4.          תלמיד שבהכשרתו הוא מורה לחינוך גופני או מאמן בתחום אחר, אשר השלים את כל חובותיו הלימודיים והאחרים בתום קורס המאמנים, יהיה רשאי להגיש בקשת גמול במסלול האישי.

8.5.          מורה לחינוך גופני ו/או מאמן בתחום אחר הלומד בקורס מדריכים ומבקש הכרה בשעות הלימוד לגמול במסלול האישי להשתלמות, יגיש את הבקשה באופן אישי לפני תחילת הקורס למרכז הארצי להשתלמויות מורים. קבלת הגמול הינה באחריות המורה בלבד.

9.          אישורי לימודים ותדפיסי ציונים

9.1.          אישורי לימודים ותדפיסי ציונים יינתנו אך ורק לתלמידים שהסדירו במלואן את התחייבויותיהם הכספיות לקמפוס שיאים. חלק מהתדפיסים יונפקו כנגד תשלום בתעריף שייקבע בכל שנה.

9.2.          תדפיס ציונים משקף את הישגיו האקדמיים של התלמיד במשך שנות לימודיו. כל תלמיד זכאי לקבל במהלך לימודיו במכללה תדפיס ציונים בעברית תמורת תשלום. תדפיס ציונים לתלמיד פעיל יכלול את כל הקורסים אליהם נרשם התלמיד ובהם נבחן.

9.3.          תלמיד שסיים לימודיו יקבל, ללא תשלום, במצורף למכתב הזכאות תדפיס ציונים. תדפיסים נוספים יונפקו כנגד תשלום. תדפיס ציונים לבוגר יכלול את הקורסים הנכללים בחישוב הציון הממוצע הסופי.

9.4.          תעודת גמר ואישור זכאות תוענק לבוגר זכאי במנהל התלמידים כנגד תעודה מזהה. התעודות נשמרות במשרדי מנהל התלמידים למשך שנה. הנפקת תעודה נוספת כרוכה בתשלום.

10.       הפרת משמעת

10.1.       עבירות משמעת הפרה של התקנון תחשב כל אחת מהפעולות הבאות:

10.1.1.       הפרה של התקנון או של ההוראות בדבר שימוש במתקני הקמפוס או מרכז הספורט, לרבות אולמות, חדרי לימוד ומגרש חניה, פגיעה בזדון או התייחסות ברשלנות אל רכוש הקמפוס או מרכז הספורט.

10.1.2.       אי ציות לכללי התנהגות של קמפוס שיאים (נוהל, סדר, חוקי תנועה וכו').

10.1.3.       מסירת ידיעה כוזבת ביודעין או הסתרת מידע מהקמפוס, רשויותיו, מוריו ועובדיו, או ביצוע מעשה תרמית לשם קבלת זכויות בקמפוס.

10.1.4.       התנהגות שאינה הולמת את כבוד הקמפוס, מוריו, עובדיו ותלמידיו.

10.1.5.       התנהגות העולה כדי הטרדה מינית ו/או התנכלות על רקע מיני.

10.1.6.       תלמיד אשר רואה עצמו קורבן להטרדה מינית ו/או התנכלות על רקע זה, מתבקשים לפנות לגב' שירי איתן - הממונה למניעת הטרדות מיניות במועדון הספורט. כל פנייה תיבדק בהתאם להוראות החוק למניעת הטרדות מיניות והתקנון למניעת הטרדה מינית. כל מקרה יועבר לידיעת מנהל קמפוס שיאים אשר יחליט על המשך הטיפול באירוע בהתאם לסמכויותיו על פי התקנון.

10.1.7.       התנהגות שאינה הולמת תלמיד, מאמן או מדריך בעת תקופת הלימודים או ההתמחות, בקמפוס שיאים או מחוצה לו.

10.1.8.       אי ציות להוראות של רשויות הקמפוס, או העלבת חבר סגל הוראה או נציג קמפוס שיאים.

10.1.9.       התנהגות בלתי הולמת או הונאה בבחינה, בעבודה בכתב או כל עבודה אחרת המוטלת על התלמיד.

10.1.10.    הרשעה בעבירה פלילית שיש עמה קלון.

10.1.11.    שימוש במתקני מרכז הספורט ללא היתר, לרבות ברכות השחייה.

10.2.       צעדים אדמיניסטרטיביים לפני הדיון בוועדת המשמעת - כל מקרה של הפרת משמעת יובא לטיפול מנהל קמפוס שיאים אשר יחליט על המשך ההליכים לפי שיקול דעתו.

10.3.       טיפול בתלונה על עבירת משמעת

10.3.1.       תלונה על עבירת משמעת תוגש על ידי מרצה, עובד או תלמיד למנהל הקמפוס.

10.3.2.       מנהל קמפוס שיאים יעיין בתלונה ואם יראה צורך בכך, יבקש הסברים מן המתלונן או הערות מהנילון. בסמכות מנהל קמפוס שיאים להחליט על המשך ההתנהלות - זימון ועדת משמעת או קבלת החלטה באופן עצמאי.

10.3.3.       החליט ראש מנהל קמפוס שיאים שיש מקום לפתוח בהליכים משמעתיים יעביר את המקרה לדיון לוועדת משמעת. הרכב ועדת המשמעת: מנהל קמפוס שיאים, רכז הקורס ונציג מנהל התלמידים.

10.3.4.       על אף האמור, לא ישתתף כחבר בוועדת המשמעת אדם הנוגע ישירות למהות המקרה הנדון בוועדה (למעט רכז הקורס).

10.3.5.       מועד הדיון וזימון חברי הועדה, הנילון וחברים אחרים, ייקבעו בידי מנהל קמפוס שיאים. המועד שייקבע לדיון לא יהיה מוקדם משלושה ימים ולא יעלה על חודש מיום הגשת התלונה לתלמיד (חופשות רשמיות ואחרות לא יכללו במניין זה). לנילון תימסר הודעה על התלונה תוך ציון עיקרי הפרטים בה והזמנה לדיון בועדת משמעת וציון מועד הדיון. העתק יישמר בתיקו האישי של התלמיד.

10.3.6.       מנהל קמפוס שיאים רשאי לקבוע כי עד התכנסות ועדת המשמעת לא יורשה התלמיד להשתתף בשיעורים.

10.3.7.       לא הופיע הנילון בפני ועדת המשמעת, רשאית הועדה לדון בתלונה שלא בפניו ולהחליט כל החלטה, על אף העדרו של הנילון.

10.3.8.       כדי לשמור על זכויותיו של תלמיד שזומן לוועדת משמעת, לניהול הליך משמעתי הגון המבטיח חשיפת האמת, תינתן במקרים מיוחדים אפשרות לייצוג משפטי בפני הועדה. זכות הייצוג מוגבלת למקרים הבאים: (א) לתלמיד קיימת מגבלה משמעותית ביכולתו לייצג את עצמו; (ב) התלמיד ניצב בפני חשש לתוצאות חמורות.

10.4.       עונשים

10.4.1.       נמצא התלמיד אשם בעבירת משמעת, רשאית ועדת המשמעת להטיל עליו אחד או יותר מן העונשים הבאים: התראה/ נזיפה/ מניעת שימוש במתקני מרכז הספורט/ פסילת בחינה ו/או פסילת עבודה/ עיכוב תעודה או אישור לימודים/ הרחקה מלימודים לפרק זמן שיוחלט עליו או לצמיתות/ ביטול זכויות או הישגים בלימודים/ עונש על תנאי/ עונש אחר לפי החלטת הועדה.

10.4.2.       נמצא תלמיד אשם בעבירת משמעת, ועקב מעשה העבירה נגרם נזק חומרי לרכוש קמפוס שיאים או מרכז הספורט, תהיה ועדת המשמעת רשאית לחייב את התלמיד לשלם לקמפוס שיאים פיצוי כספי בשיעור שלא יעלה על שיעור הנזק שנגרם עקב העבירה, וזאת בנוסף לעונש שיוטל עליו בגין העבירה, או במקומו.

10.4.3.       החלטת ועדת המשמעת תקפה מיום קבלת ההחלטה, תימסר לתלמיד ותתויק בתיקו האישי.

10.4.4.       החלטת ועדת המשמעת היא סופית ואינה ניתנת לערעור.

11.       בריאות התלמיד

11.1.       חברות בקופת חולים - כל תלמיד חייב בביטוח באחת מקופות החולים ועליו לדווח על כך בטופס הרישום בעת הרשמתו לקמפוס שיאים. תלמיד שאינו חבר בקופת חולים לא יוכל להתקבל ללימודים בקמפוס שיאים.

11.2.       לתלמיד לא יינתן כל פיצוי עבור הוצאות הנלוות לטיפול הרפואי ו/או עבור אובדן ימי עבודה, אלא במסגרת ביטוח צד ג' של קמפוס שיאים ובהתאם לתנאי הביטוח.

11.3.       אם חל שינוי במצבו הבריאותי של התלמיד במהלך הלימודים שלא במסגרת פעילויותיו של קמפוס שיאים, עליו להודיע על כך מיד ובלא דיחוי בכתב למזכירות קמפוס שיאים והמשך לימודיו ייבחן.

11.4.       דיווח על תאונה - תלמיד אשר נפגע בעת שהותו בתחומי מרכז הספורט או בעת פעילותו בשיעורים מטעם קמפוס שיאים נדרש לדווח על פגיעתו לרכז הקורס או המדריך באותו שיעור ולמלא דו"ח תאונה במנהל התלמידים תוך 24 שעות ממועד האירוע גם אם לכאורה, אין בו נזק מיידי. הדיווח בזמן יהיה לעזר לתלמיד בעיקר במקרה של תופעות לוואי בעתיד, כתוצאה מהאירוע.

11.5.       במקרה בו נבצר מהתלמיד לדווח על התאונה, ימולא דו"ח התאונה על ידי מנהל התלמידים לפי בקשת התלמיד.

11.6.       קמפוס שיאים אינו מחויב כלפי התלמיד במתן שירותים רפואיים כל שהם ו/או פיצוי בגין קבלת טיפול רפואי, זולת מתן עזרה ראשונה.

11.7.       האחריות לחברות בקופת החולים ו/או לכיסוי בטוח רפואי תחול על התלמיד בלבד, לרבות האחריות לתשלום בגין שירותים רפואיים שיקבל התלמיד מכל גוף שהוא.

12.       ניקיון ושמירה על הציוד

12.1.       התלמיד נדרש לשמור על ניקיון הכיתות והאולמות ועל שלמות הציוד בהן.

12.2.       אין להכניס מזון או משקאות לכיתות ואולמות הלימוד.

12.3.       תשומת לב מרובה מוקדשת לטיפוח הגינון והניקיון בקמפוס שיאים. התלמידים נקראים לסייע בשמירה על שלמותו של הקמפוס ועל ניקיונו. פגיעה בצומח והשלכת בדלי סיגריות ואשפה למקום שאינו מיועד לכך, ייחשבו כהפרת משמעת ויטופלו בהתאם.

12.4.       לרשות התלמידים עומדים מתקנים וציוד יקרים ביותר. התלמידים נדרשים להיות שותפים פעילים בשמירה על הניקיון ועל האחזקה התקינה של הציוד.

12.5.       התלמידים ישמרו על הכללים הבאים: הכניסה לאולמות מותרת רק בבגדי ספורט מלאים אלא אם אושר אחרת על ידי רכז הקורס/המרצה. השימוש במתקנים ובאולמות על ציודם, מחוץ למסגרת השיעורים, מחייב נוכחות של מדריך או אחראי למתקן ותיאום מוקדם עמו.

13.       הקפאה וחידוש לימודים

13.1.       תלמיד המבקש להפסיק באופן זמני את לימודיו, יגיש בקשה בכתב למנהל התלמידים בפירוט תקופת ההקפאה המבוקשת והסיבות לבקשה. תלמיד שהגיש בקשה להקפאת לימודים ובקשתו אושרה, רשאי לחזור ללימודים בתום תקופת ההקפאה, ללא צורך בקבלת אישור מיוחד לכך מקמפוס שיאים.

13.2.       חזרה ללימודים של תלמיד שבקשת הקפאה שהגיש לא אושרה, או של תלמיד שהודיע על הפסקת לימודים, תהיה טעונה קבלת אישור מיוחד לכך מקמפוס שיאים, ובתנאים שיקבע.

13.3.       על תלמיד המבקש לחזור ללימודים אחר הפסקה של שנה לעבור הליכי הרשמה רגילים.

13.4.       הכרה בלימודים קודמים של תלמיד המחדש את לימודיו:

13.4.1.       אם התקופה שבין הפסקת הלימודים לחידושם נמשכה פחות משנה יוכרו כל הקורסים שהשלים לפני הפסקת לימודיו ושקיבל עליהם ציון.

13.4.2.       אם נמשכה ההפסקה יותר משנה, רשאי קמפוס שיאים לחייב את התלמיד לחזור על קורסים שכבר שמע ושכבר נבחן בהם, וכן לחייבו להשלים השלמות לקבלת תעודת הסמכה.

13.5.       מי שסיים את לימודיו ואינו זכאי לתעודת הסמכה בגין בחינות ו/או חובות לימודיים, תישמר לו הזכות להשלים חובותיו להסמכה למשך שנה ממועד סיום לימודיו על פי התוכנית המקורית. לאחר שש שנים לא יהיה תוקף ללימודיו הקודמים.

14.       מלגות הצטיינות וסיוע לימודי

14.1.       קמפוס שיאים מעניק מלגת הצטיינות בשווי 500 ש"ח לכל תלמיד שציונו הסופי בקורס הינו 90 ציון סופי.

המלגה תינתן בדרך של הנחה לשימוש והרשמה למגוון קורסי קמפוס שיאים. תוקף מימוש ההטבה, שנה מיום קבלת התעודה. ההטבה ניתנת למימוש ממחיר מלא של קורס בלבד ולא ינתנו הנחות נוספות על עלות הקורס.

14.2.       קמפוס שיאים מאפשר הענקת מלגות עבור עזרה לימודית לתלמידים המתקשים בלימודיהם בשווי 500 ש"ח. לשם הגשת בקשה למלגת סיוע יש לפנות בכתב למנהל התלמידים.

המלגה תינתן בדרך של הטבה המקנה 12 שעות של עזרה לימודית וניתנת למימוש ברישום למגוון הקורסים בקמפוס שיאים. תוקף המלגה עד שנה ממועד סיום 12 שעות החונכות.


אנו מאחלים לתלמידנו הצלחה בלימודים!

קמפוס שיאים 

 

  


ארטוויז'ן | Quickyweb