תקנון קמפוס שיאים תשע"ט
תקנון הגרלה תחרות גביע המועדונים 2015

 

 

תקנון תחרות האינסטגרם והפייסבוק "גביע המועדונים"


תקנון תחרות צילומי האינסטגרם והפייסבוק של קמפוס שיאים המרכז להסמכות בספורט ובתנועה

במועדון הספורט באוניברסיטת תל אביב אס"א תל אביב

הגדרות

"עורך התחרות" - קמפוס שיאים המרכז להסמכות בספורט ובתנועה בבמועדון הספורט באוניברסיטת

תל אביב אס"א תל אביב שכתובתו ברחוב חיים לבנון 60, תל אביב ("קמפוס שיאים").

"האתר"- אתר האינטרנט של קמפוס שיאים שכתובתו http://www.siim.org.il/

"דף הפייסבוק" - דף הפייסבוק של קמפוס שיאים שכתובתו https://www.facebook.com/Campus.Siim/

"האינסטגרם" - דף האיסטגרם של קמפוס שיאים http://bit.ly/1exckmM

"גביע המועדונים" - תחרות גביע המועדונים שעורך מרכז עלית לספורט באוניברסיטת תל אביב בע"מ ביום 18.12.2015.

"משתתף"- כל אדם העומד בתנאי התחרות ועוקב אחרי דף הפייסבוק והאינסטגרם של קמפוס שיאים, מלבד המעורבים בארגון והפקת התחרות.

"זוכה"- הזוכה בתחרות.

הניסוח בלשון זכר הינו לצרכי הנוחות בלבד ויפורש כמתייחס גם ללשון נקבה

התחרות

קמפוס שיאים עורך תחרות/הגרלה "גביע המועדונים" ("התחרות") כפי שיפורט להלן.

מועד פתיחת התחרות ביום חמישי 17.12.2015, מרגע העלאת הפוסט המפרסם את התחרות לאינסטגרם והפייסבוק של קמפוס שיאים. מועד סיום התחרות ביום שבת 22.12.15, בשעה 22:00.

השתתפות ומהלך התחרות

המשתתפים מתבקשים לגלוש לעמוד הפייסבוק וללחוץ "אהבתי" ("Like") בלשונית המיועדת וכן להיכנס לאינסטגרם וללחוץ "עוקב" ("follow").  למען הסר ספק מובהר, כי משתתף שכבר לחץ בעבר על הלשוניות האמורות לא ידרש ללחוץ בשנית.

לאחר מכן המשתתפים מתבקשים לצלם את עצמם משתתפים בגביע המועדונים או בכל עניין הקשור לתחרות ולתייג את התמונה באינסטגרם ובפייסבוק עם התיוגים #קמפוסשיאים ו-#גביעהמועדונים.

כל משתתף שיתייג תמונה בהתאם לתנאי התחרות ובתגי התחרות, ישתתף בהגרלה נושאת פרסים.

קמפוס שיאים יהיה לפרסם, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, את התוכן שיעלו המשתתפים במהלך התחרות בערוץ האינסטגרם של קמפוס שיאים  http://bit.ly/1exckmM בעמוד הפייסבוק ובאתרי האינטרנט של קמפוס שיאים, מרכז עלית לספורט באוניברסיטת תל אביב בע"מ ומועדון הספורט באוניברסיטת תל אביב ובכל נכס דיגיטלי אחר שנמצא בבעלותן - תוך ציון מתן קרדיט לצלם. פרסום התכנים לא יהווה כל אינדיקציה לזכייה אלא נועד לשם מתן ביטוי לתמונות של המשתתפים.

מבין כל המשתתפים שיתייגו תמונה של התחרות כאמור, יבחר זוכה אחד בלבד.

בתום התחרות, יזכה במתנה הגולש שהעלה את התמונה אשר נבחרה כמוצלחת ביותר על פי הצבעות הגולשים (כמות "הלייקים" שקיבלה התמונה בדף הפייסבוק של קמפוס שיאים). המשתתף הזוכה ידרש לעמוד בתנאי תקנון זה ובהנחיות המופיעות בדף הפייסבוק.

מובהר, כי הכרזה על משתתף כזוכה במתנה תעשה על פי שיקול דעתו הבלעדי של קמפוס שיאים ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות ערעור בקשר לכך. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר, כי קמפוס שיאים יהיה זכאי, בכל שלב של התחרות, לפסול את השתתפותו ו/או את זכייתו של משתתף בתחרות אם לדעתו בוצעה מניפולציה בהצבעות ו/או אם שיעור ההצבעות ו/או התפלגותן נדמית לו כבלתי סבירה. היה וייפסל השמתתף הזוכה או במידה והוא לא אסף את הפרס בזמן הנקוב, תעבור הזכייה אל הבא בתור לפי קביעת השופטים.

שם המשתתף הזוכה בתחרות יפורסם ביום שלישי 22.12.2015 בדף הפייסבוק של קמפוס שיאים.

קמפוס שיאים יהיה רשאית לדחות את פרסום תוצאות התחרות עקב נסיבות טכניות ו/או תקלה ו/או שיבוש באתר ו/או בהפעלת מערכות המחשוב של קמפוס שיאים וכן יהיה רשאי לפרסם את שם הזוכה, פרטיו והתוכן אשר העלה לשם התחרות, בכל מדיה קיימת. מובהר כי קמפוס שיאים יהיה רשאית שלא לפרסם כלל את שם הזוכה, פרטיו והתוכן שהעלה בתחרות.

המשתתף מצהיר כי בעצם תיוג התמונה הסכים שקמפוס שיאים יוכל להשתמש בה, בשם היוזר שלו באינסטגרם ובתיאור התמונה המצורף (אם יש) על עיצובה, תוכנה וניסוחה כראות עיניהן, ללא הגבלות כלשהן, ו/או לשנות אותם ו/או להעביר אותם לצד ג' וזאת ללא צורך בקבלת הסכמתו לכך ומבלי שיקבל כל פיצוי בעניין והכל על בסיס שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של קמפוס שיאים. המשתתף מצהיר כי בעצם שליחת התמונה הסכים לוותר מראש על כל טענה ו/או תובענה בגין זכות זו של קמפוס שיאים, לרבות תביעות כספיות ותביעות של זכויות יוצרים, מכל סוג שהוא.

קמפוס שיאים רשאי לפסול ו/או למחוק תמונה אשר יתברר, לדעתו, כי אינה עומדת בתנאי ההשתתפות ו/או שאינה זכאית לפרס מכל סיבה שתמצא לנכון ו/או נמצאה אינה ראויה והולמת, והכל - על פי שיקול דעתו הבלעדי.

 הפרס

בין המשתתפים תוגרל השתתפות בקורס "מדריכים לכושר גופני ובריאות ומדריכים לאימון קטינים בחדר כושר" הנערך בקמפוס שיאים בשווי 8,250 ש"ח ("המתנה").

מובהר, כי מימוש המתנה וההשתתפות בקורס מותנית בעמידה בדרישות הקבלה המפורטות באתר האינטרנט של קמפוס שיאים. ההרשמה לקורס הינה על בסיס מקום פנוי בלבד ומותנית במינימום נרשמים.

קמפוס שיאים רשאי לשנות את הפרס ו/או להחליפו בפרס אחר במידה והקורס לא יפתח ו/או בשל כל סיבה אחרת שאינה מאפשרת לו לספק את הפרס. 

תנאים נוספים

הזכייה הינה אישית של בעל חשבון האינסטגרם ואינה ניתנת להעברה מאדם לאדם.

המשתתף מצהיר שחשבון האינסטגרם באמצעותו הוא משתתף בתחרות הינו אישי, בבעלותו ועל שמו.

קמפוס שיאים רשאי לשנות את תנאי התחרות ו/או לסיים את התחרות בכל עת, אף ללא מתן כל פרס, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

הגבלת אחריות

המשתתף בתחרות מקבל עליו את התנאים להלן ומשחרר את קמפוס שיאים מכל טענה ו/או תביעה הקשורה להשתתפות בתחרות ובזכייה בה.

זכייתו של משתתף עשויה להיות מסוקרת, ובהשתתפותו בתחרות מאשר הזוכה ומסכים לפרסום שמו ולסיקור זכייתו - וזאת ללא קבלת כל תמורה נוספת ו/או אחרת להוציא הפרס בו זכה.

במקרה שייבצר מהזוכה לקבל את הפרס מכל סיבה שהיא, אזי רשאי קמפוס שיאים להעביר את הפרס לזוכה הבא בתור על פי תנאי ההגרלה ועל פי שיקול דעתו הבלעדי. במקרה זה, זכאותו של הזוכה המקורי לפרס תתבטל.

המשתתף הזוכה יהיה רשאים לממש את הפרס עד שנה לאחר יום פרסום הזכייה בדף הפייסבוק של קמפוס שיאים. במידה ולא יממש את הפרס במועד זה, תתבטל זכאותו.

זכויות שימוש וזכויות יוצרים

המשתתף הזוכה בתחרות מצהיר כי הצילומים המתויגים לתחרות הינם תכנים מקוריים שלו ושלו בלבד והוא בעל כל הזכויות בתמונות/בתכנים או ביצירה שהועלתה על ידו ובכלל זה זכויות היוצרים ואין בתמונות/בתכנים או ביצירה שהועלתה על ידו משום פגיעה בקניין רוחני של צד שלישי, בין היתר זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, סמני מסחר, שמות מסחריים, מדגמים, וכדומה ובכלל זה זכויות מוסריות של יוצרים.

המשתתף בתחרות שומר על זכויות היוצרים על הצילומים המתויגים לתחרות, אך בעצם השתתפותו מתיר לקמפוס שיאים לעשות בהם שימוש ללא תמורה וללא הגבלת זמן. תיוג התמונות מהווה הסכמה לתנאי התחרות ולתנאי התקנון, ואישור לפרסום תמונות, לרבות פרסום באתרי קמפוס שיאים, מרכז עלית לספורט ומועדון הספורט, ברשתות חברתיות, בערוצי מדיה שונים ובהדפסות עלונים/פוסטרים לצרכי שיווק.

למען הסדר הטוב מובהר בזאת כי המשתתף יישא באחריות הבלעדית לשגיאות, טעויות, הפרות חוק ו/או כל תוכן פוגעני אחר שהתמונות/התכנים או היצירה שהועלתה על ידו עלולים להכיל.

קמפוס שיאים אינו אחראי לבדיקה של תקינות השימוש באינסטגרם מבחינת זכויות יוצרים או כל שימוש אחר, האחריות היא על המשתתפים בלבד.

היה וימצא קמפוס שיאים חשד סביר לשימוש לא תקין באינסטגרם או ניצול לרעה של התחרות על ידי משתתף, רשאי קמפוס שיאים לפי שיקול דעתו הבלעדי לפסול את אותו משתתף.

פנייה של משתתפים אחרים בתחרות לפסול משתתף אינה מחייבת את קמפוס שיאים לפסול אותו, אם ימצא לנכון שהשימוש באינסטגרם וההשתתפות בתחרות היו תקינים ולפי התקנון, או שאין ברשותו דרך סבירה לבדוק אם אכן בוצעה הפרה של אחד מסעיפי התקנון.

 


Powered by Artvision | Truppo Websites